logo

Stichting Autisme Steunpunt Steenwijkerland

Stichting-ASS

Wij heten u van harte welkom op de website van Stichting Autisme Steunpunt Steenwijkerland, in het kort Stichting-ASS.
Het steeds meer in ‘hokjes’ denken maakt dat er steeds meer mensen buiten de gestelde kaders vallen. Daarmee wordt de behoefte aan hulp niet minder.

Hiermee bedoelen we te zeggen dat het aantal mensen die geen grondslag hebben voor een indicatie en dus geen recht hebben op passende zorg, steeds groter wordt. Om in aanmerking te komen voor bepaalde voorzieningen binnen de WMO of AWBZ heb je een “stempel”nodig. Ook bestaan er situaties waarbij helemaal niet duidelijk is of er wel sprake is van een stoornis of handicap, maar er wel degelijk behoefte aan pedagogische ondersteuning is.
Daarnaast weten we uit ervaring dat er veel mensen vanuit het netwerk van de cliënt behoefte hebben aan informatie en handvatten om iemand te kunnen helpen of te begeleiden. Het ideale uitgangspunt is dat een persoon geen professionals nodig heeft om zich te kunnen handhaven in de maatschappij, maar dat hij of zij een beroep kan doen op een vriend, een familielid of misschien zelf een goede buur.

De stichting ASS zet zich hoofdzakelijk in voor de hulp aan kinderen en jeugdigen met een stoornis in het autistisch spectrum en bied hulp, ondersteuning en voorlichting aan familieleden en andere relaties van patiënten.

Het bestuur bestaat thans uit de heer A. van Essen (voorzitter), de heer E.H de Jong (penningmeester), mevrouw M. Essink (secretaris) en mevrouw M. Koerts(bestuurslid). Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het doel van de stichting is in de statuten als volgt beschreven:
De stichting heeft ten doel het helpen en organiseren van begeleiding, activiteiten, logeeropvang en dergelijke voor iedereen die in de opvoeding te maken heeft met autisme, ADHD en aanverwante aandoeningen bij patiënten die buiten de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (of een daarvoor in de plaats komende regeling) vallen, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

1.3 Ontstaan van de Stichting

Tijdens het uitoefenen van de professionele functie in de zorg stuitten de bestuursleden op een lacune in de huidige zorgverlening. De professionele zorgorganisatie zijn alleen toegankelijk voor mensen met een indicatie vanuit jeugdzorg of CIZ.
Voor personen waarvan echter nog geen diagnose bekend is, of überhaupt onduidelijk is of er sprake is van diagnostiek, is de grondslag om een indicatie te verkrijgen afwezig. Hierdoor vervalt het recht op een indicatie en direct ook passende hulp. Mensen krijgen hierdoor geen of onvoldoende hulp waardoor zij ook geen steun kunnen krijgen vanuit hun eigen netwerk. Zij weten vaak niet hoe zij kunnen helpen en moeten handelen.
Aangezien het huidige zorgstelsel een grote bureaucratische organisatie is, duurt het erg lang voordat er een diagnose gesteld is of hulp geboden kan worden. Ondertussen wacht de persoon met autisme en zijn of haar netwerk op hulp terwijl de problemen zich opstapelen. De persoon kan vluchten in onhandelbaar, agressief en crimineel gedrag en/of een verslaving. Met in het ergste geval uithuisplaatsing of detentie tot gevolg. Ouders, familie en vrienden zijn radeloos, waardoor gevolgen kunnen ontstaan zoals: mishandeling van het kind, een depressie en/of relatieproblemen. De directe familie lijdt mee; zij hebben het zwaar te verduren en hebben soms al op jonge leeftijd een mantelzorgersrol te vervullen. Dit kan grote emotionele problemen met zich meebrengen.

Het idee om deze groep mensen te kunnen helpen resulteerde op 28-01-2010 in het oprichten van een stichting. Om deze problemen te voorkomen is de Stichting-ASS van mening dat al in een vroeg stadium de juiste zorg geboden moet worden.

Als er vroegtijdige preventieve zorg geboden wordt, kan voorkomen worden dat er grote sociale en emotionele problemen ontstaan binnen een gezin of op maatschappelijk en sociale gebied. Vaak kan de situatie zich stabiliseren als het netwerk voldoende steun kan bieden aan de persoon en zijn of haar gezin.
Een gezin heeft baat bij het zo snel mogelijk inzetten van zorg, afgestemd op hun situatie. Alleen het geven van informatie over een stoornis en begeleiding in de omgang met hun kind(eren) maakt al een wereld van verschil.
De initiatiefnemers zijn in 2008 begonnen met het organiseren van een autisme familiedag. Hierdoor werd de aandacht gevestigd op iedereen die rond een persoon met autisme staat. Hiertoe hebben de initiatiefnemers onder meer contact gezocht met organisaties die hun hulp en expertise kunnen aanbieden op pedagogisch gebied en lokale zorgboerderijen.
Gedurende de periode van het bestaan van de Stichting, heeft zij reeds een aantal van deze dagen georganiseerd. Daarnaast heeft de stichting een aantal gezinnen kunnen ondersteunen met het beantwoorden van pedagogische hulpvragen door een professionele organisatie hiervoor in te huren.

2. Activiteiten

De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het ondersteunen en begeleiden van
mensen met een autisme aanverwante stoornis, ontwikkelingstoornis of andere fysieke of psychische reden waardoor het maatschappelijk functioneren belemmerd wordt.
Concreet beschreven, het bieden van begeleiding of hulp voor iedereen die het nodig heeft en zijn of haar netwerk te creëren of te versterken. Het leggen van lijntjes tussen mensen onderling. Eerst met hulp van een professional die de theoretische kennis in huis heeft om over te kunnen brengen wat er nodig is. Het doel is mensen vanuit eigen kracht en met hulp van hun eigen netwerk verder te kunnen helpen door hun maatschappelijk functioneren te verbeteren en de zelfredzaamheid te vergroten.

We brengen mensen met elkaar in contact die te maken hebben met autisme in hun gezin of omgeving. Ouders, partners, kinderen, familie, buren, vrienden, leerkrachten, sportleraar, zwemjuffrouw of muziekdocent. Je rol in het geheel maakt geen verschil maar wel je betrokkenheid. Samen staan we sterker.

Concrete activiteiten die de stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. wil ontplooien zijn:
- Voorlichting;
- Lotgenotencontact;
- Informatieve bijeenkomsten;
- (Familie)Netwerkdagen;
- Pedagogische ondersteuning;
- Uit Logeren project;

De stichting verkrijgt haar fondsen van Auti-start, een WTZi/AWBZ erkende zorginstelling die statutair verplicht is haar resultaten uit te keren aan de stichting, indien en zolang de stichting als een algemeen nu beogende instelling werkzaam is. Auti-start is als zorginstelling vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Een eventueel liquidatiesaldo dient statutair te worden aangewend voor de doelstelling, zoals omschreven in de statuten van de stichting.

Steunen

Wilt u onze stichting steunen met een eenmalige of maandelijkse bijdrage? Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. U vindt de gegevens onderaan deze pagina.

Wilt u anders helpen

Wilt uw bedrijf of instelling Stichting-ASS steunen door middel van een financiële donatie, materialen of wilt u zelf een actie organiseren? U kunt daarvoor contact opnemen met: Edwin de Jong

Ideeën

Heeft u ideeën of suggesties, kent u iemand die ons graag zou willen steunen laat het ons weten. Als u als vrijwilliger actief wilt zijn voor onze stichting, horen wij dit graag van u.